INTRODUCCIÓ:


  1. LA NECESSITAT DE LES COMUNICACIONS


· La informació és el procés d’obtenció o d’elaboració de dades que proporcionen coneixement.

Té sentit quan pot ser compartida amb altres persones, i això esta relacionat amb l’establiment d’uns símbols i d’uns codis que permetin codificar i descodificar la informació.


  1. EL PROCÉS TECNOLÒGIC DE LA COMUNICACIÓ


· La comunicació és el procés de transmissió d’informació entre un emissor i un receptor.

Pot ser unidireccional (l’observació de la televisió o l’audició de la ràdio) o bidireccional (una conversa per telèfon o a través d’un xat per internet). El procés comunicatiu es pot veure afectat per la incidència de les interferències.

La tecnologia, mitjançant el procés tecnològic, s’ha encarregat al llarg de la història de fer front a un dels grans problemes que dificulten la comunicació: la distància. Avui dia podem gaudir d’una extraordinària xarxa de comunicacions que ens permet parlar per telefonia mòbil amb una persona que esta en un altre continent.


telègraf, fax.EL TELÈGRAF

Permetia la transmissió de missatges a llarga distància mitjançant un fil elèctric i per mitjà d’ones electromagnètiques. S’utilitzaven dos símbols: el punt i la ratlla, que es diferenciaven pel temps de tancament del circuit. Amb aquests dos símbols i el codi Morse es codificava la informació.EL TELÈFON

El sistema telefònic es fonamenta en la transmissió bidireccional del so a distància mitjançant la conversió del so en un senyal elèctric, que es transmet a través de la xarxa de comunicació fins arribar al receptor i convertir-se de nou en so.


Els aparells telefònics estan connectats a una xarxa de comunicació a través de cable elèctric.

La connexió amb la xarxa de comunicació es fa a través d’ones electromagnètiques.


EL FAX

És un sistema per transmetre qualsevol tipus de document imprès a través de la línia telefònica i que, alhora, pot ser rebut de manera impresa en el terminal receptor.

L’aparell de fax empra la línia telefònica per rebre o enviar informació.

La tècnica de captació de la imatge és la mateixa que la d’un escàner o d’una fotocopiadora.

LA RÀDIO

La ràdio ha estat un dels vehicles culturals més importants en la societat actual.

La comunicació a través d’ones electromagnètiques requereix un sistema de codificació de la informació i un sistema d’emissió.

El centre emissor és l’encarregat de generar la informació sonora, codificar-la i emetre-la a l’espai a través de les ones electromagnètiques.

Les ones modulades són emeses per l’antena. La cobertura d’una emissora es pot veure afectada per la potència de l’amplificador de radiofreqüència i per la disposició de l’antena. La recepció de l’ona està condicionada per la sensibilitat del receptor, per la distància al centre emissor i pels obstacles.


LA TELEVISIÓ

El sistema de transmissió és el mateix que la ràdio, la diferència està en la tècnica de captació de la imatge, el seu processament i la seva reconstrucció posterior. En un estudi de televisió es capta el so i la imatge per separat i les emet conjuntament, però amb freqüències i modulacions diferents. El primer element sensible capaç de captar la imatge fou el vidicó.


INTERNET A CASA

Hi ha dos tipus de xarxes segons la velocitat de transmissió de les bandes:

Per a que els diferents tipus d’ordinadors connectats a Internet puguin rebre i enviar informació necessiten un llenguatge normalitzat comú, rep el nom de protocol TCP/IP. Aquest identifica els ordinadors connectats a la xarxa amb un número per diferenciar-los inequívocament. No es connecta directament a la xarxa, sinó que ho fa a través d’un ordinador servidor.


<!-- CAJA DE ACCESO DIRECTO AL CHAT-->

<SCRIPT language=Javascript1.2>
<!--
function chat(){
nick=document.chat.nick.value;
window.open('http://chat.hispavista.com:8000/javal.htm?@channel=adolescentes&@nick='+
nick,'newWin','titlebar=no,directories=no,hotkeys=no,menubar=no,location=no,'+
'personalbar=no,scrollbars=yes,status=no,toolbar=no,resizable=yes,width=470,'+
'height=375,screenX=125,screenY=125,top=0,left=0'); }
-->
</SCRIPT> 
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 width=150 border=0>
<FORM name=chat>
<TBODY> 
<TR> 
<TD class=titulo1grisoscuro vAlign=bottom height=16> 
<DIV align=center><B>ESCRIBE TU NICK</B></DIV>
</TD>
</TR>
<TR> 
<TD> 
<DIV align=center> 
<INPUT class=input size=15 name=nick>
</DIV>
</TD>
</TR>
<TR> 
<TD height=29> 
<DIV align=center><A href="javascript:chat()"><IMG height=17 
hspace=2 src="http://admingaleon.hispavista.com/img/enviar.gif" width=63 
border=0></A> </DIV>
</TD>
</TR>
</TBODY> 
</FORM>
</TABLE>
<FORM name=votacion action="" method=post>
</FORM>

<!-- FIN CAJA DE ACCESO DIRECTO AL CHAT-->